Privacywetgeving

Tennispark Princenhage, gevestigd aan Rithsestraat 62, 4813 GX  Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tennisparkprincenhage.nl
Rithsestraat 62
4813 GX  Breda
076-8890071

Het bestuur van TP Princenhage is de Functionaris Gegevensbescherming van Tennispark Princenhage, zij is te bereiken via secretariaat@tpprincenhage.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tennispark Princenhage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Tennispark Princenhage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- wij slaan je pasfoto op om deze af te kunnen laten drukken op de KNLTB ledenpas

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tennispark Princenhage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen voor toernooien/evenementen
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tennispark Princenhage bewaart je persoonsgegevens tot 2 jaar na het beëindigen van je lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tennispark Princenhage verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan de KNLTB omdat dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tennispark Princenhage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tennispark Princenhage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tennispark Princenhage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@tpprincenhage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tennispark Princenhage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tennispark Princenhage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met één van de bestuursleden of via secretariaat@tpprincenhage.nl